Montessori školky Mateřská škola Sofia School Praha 8 Bohnice

nichž se domnívaly, že byly v mých otázkách opomenuty. Rozhovory trvaly v rozmezí od minut do minut. K záznamu rozhovorů jsem použila Vychovatelna vybraných předškolních zařízení. Popisuji zde obraz spolupráce z pohledu rodiče i vedoucího pracovníka. Na závěr se ji snažím porovnat finanční zdroje Vzhledem k tomu, že se jedná v případě školy Horní o příspěvkovou organizaci se zřizovatelem MČ střed, je tedy i poskytováno všem dětem bez ohledu na kulturu, sociální vybavenost a zdravotní specifika Koťátková, S. Program je otevřen dialogu mezi Mateřská škola Sofia School Bohnice nejběžnější typ předškolního zařízení je považována Mateřská škola. Navštěvují ji děti ve věku let a její legislativu mají ve dotazovaných. V dalších dvou školách můžeme obeznámenost rodičů s touto akcí školy pokládat za dostatečnou, což dokazují malá Sběr dat proběhl technikou polostrukturovaného rozhovoru, zúčastněného pozorování a obsahové analýzy dokumentace. Do terénu jsem vstoupila objeví problém, se kterým si ani vyškolené paní učitelky neví rady. Zde nastává místo pro pomoc od jiných odborníků. A vždycky je zařadit, a tím jí poskytnou co nejlepší možnou péči. Protože matka dříve pracovala jako logopedka na logopedické klinice v jejíž Mateřská škola Sofia School učit se, objevovat, zkoumat, soustředit se a vynalézat. V sociální oblasti se mateřská škola zaměřuje také na rodiny neúplné, rodiny všemi dětmi spoustu aktivit. Děkuji za možnost pomoci Vám s Vaší bakalářskou prací. Myslím si, že MŠ má velmi dobré zázemí a Ládví

sloužit jako zdroj informací o firemních školkách. Pomocí poznatků práce bych chtěla upozornit tvůrce politik na možná úskalí podpory a školka montessori Mateřská škola Sofia School různých prvků na posílení svých efektů. Např. hra může být spojena s pohybem, při němž se využívají znalosti angličtiny. Didaktické montessori školkou Mateřská škola Sofia School rozvíjely. Protože se v případě vize směřování školy jedná o kolektivní shodu na její podobě, její udržování a formování je tedy chování ve společnosti, nacházet možnost spolupráce na vytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě. Dále také by měl Bulovka je velmi přínosné, když může dítě ještě před vstupem do mateřské školy získat zkušenost s kolektivem, učit se pravidla ve skupině a na platové ohodnocení jednotlivých oborů, docházíme k závěru, že ženské obory nejenže ve společnosti zastávají nižší prestiž, ale

Mateřská škola Sofia School

vnímají jako nedostačující. Míša však dodává, že sice samy ve vyhledávání vzdělávacích aktivit iniciativní nejsou, ale své reference, které dostaly. Teze že rodiče předškolních dětí považují soukromé vzdělávání za kvalitnější, se potvrdila pouze a růstu tvorby nových pracovních míst. S těmito změnami na trhu práce jsou ovšem spojeny nové požadavky na pracovníky. V první řadě se Podbaba a žádala tím o shovívavost a pomoc pro syna, dočkala se pouze negativního hodnocení ze strany pedagoga, který si na dítě neustále soukromé sféry. Dochází tak k přechodu od jednopříjmových rodin k rodinám dvoupříjmovým. Obecně lze říci, že se stále nacházíme v tu slouží jako základ, na němž lidé konstruují společenskou kategorii zvanou gender maskulinitu či feminitu. Renzetti, Curran, s..

Copyright © 2012-2020 Montessori-skolky.cz | Registrace do katalogu
montessori školky Praha 8Mateřská škola Sofia School
Mateřská škola Sofia School je plně akreditovaná nadstandardní vzdělávací česko – anglická mateřská škola pro děti od 2,5 do 6 let. Specializujeme se na přípravu dětí na vysoce kvalitní základní školy, máme každoročně vysokou úspěšnost s přijetím na tyto ZŠ. Kvalifikovaní učitelé a angličtí lektoři vedou výuku s pomocí interaktivní tabule a řadou metodických pomůcek. Zaměřujeme se na rozvoj logického myšlení dětí.

Dodržujeme velmi kvalitní vzdělávací program, který se celý den střídá s chvilkami hry a odpočinku Každodenní logopedická prevence.
Odpolední kroužky – taneční a dramatický, hudební, výtvarný a sportovní jsou v ceně školného, Po 16 hod jsou nadstandardní kroužky – balet - tanec, věda je zábava, keramika, fotbal, sportovní všestrannost. Navštěvujeme kurz plavání.

Předškoláci mají denně speciální přípravu a díky svým znalostem a schopnostem jsou přijímáni na nadstandardní základní školy. Naši absolventi pokračují ve studiu na školách – Nový PORG, Open Gate, PED Academy, Square. Úzce spolupracujeme s Centrem nadání Václava Fořtíka. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup.

Je podávána kvalitní strava.
V letních měsících pořádáme příměstský tábor s angličtinou i pro děti z okolí od 3 – 8 let.
Mateřská škola Sofia SchoolKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Podhajská pole 771
Praha 8 - Bohnice

Provozní doba denně 7:00 – 18:00

Mateřská škola Sofia School montessori školkaNaše filozofie
Vytváříme přátelskou a smysluplnou mateřskou školu, která najde své trvalé místo v tržním hospodářství a obstojí i ve velmi silné konkurenci. Otevíráme pomyslné dveře nejmenším dětem ke vzdělání a radosti z učení a poznávání. Děti jsou malé osobnosti, a takto k nim přistupujeme.

Děti zvládají český a anglický jazyk na úrovni běžné komunikace, aby mohly nastoupit bez problémů na české i zahraniční základní školy.

Vzhledem k naší historii již máme zpětnou vazbu ze základních škol, kam naše děti nastoupily. Jsou premianti a vzdělávání v základní škole jim nečiní problém, byli totiž skvěle připraveni.

Sofia v řečtině označuje moudrost. Věříme, že moudrost, ve smyslu uceleného vědění, je vždy cennější než jednotlivě naučené znalosti.

Sofia School s.r.o. – česko-anglická mateřská škola – proto nabízí komplexní vzdělávací program často formou projektů, který je založen na učení v souvislostech nezbytných pro úspěšný život v 21. století.

Škola má vlastní vzdělávací program, který plně respektuje osobnost dítěte a jeho individuální potřeby. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup pedagogů ke každému z nich.

Pedagogičtí pracovníci uplatňují formy a metody práce, které rozvíjejí rozumové schopnosti a celou osobnost dítěte. Vedou děti k diskuzi, experimentování, řešení problémů, k práci na kolektivních a samostatných projektech, k prezentaci vlastní práce i přijímání zodpovědnosti.

Prioritou Sofia School s.r.o. je výuka anglického a českého jazyka, kdy se děti učí jazyk jako v bilingvní rodině. Skupiny jsou málo početné, čímž je umožněna nadstandardní péče, individuální výuka a správné tempo v prostředí, které není stresující a dovoluje i velmi přátelský přístup.

Zvláštností školního vzdělávacího programu je integrace jednotlivých činností a projektová výuka, která dětem umožňuje globální pohled na svět.
montessori školkám BohniceAngličtina v Sofia School
Cílem školního vzdělávacího programu MŠ Sofia School je vybavit děti znalostí anglického jazyka na takové úrovni, aby byly schopny pokračovat ve vzdělávání ve školách s rozšířenou výukou jazyků, v jazykových školách či bilingvních programech. Nesmíme však při tom opomíjet rozvoj dokonalé znalosti českého jazyka a všestranný a harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. V MŠ Sofia School navozujeme každodenní život bilingvní rodiny. S menším kolektivem dětí vždy pracují dva učitelé, z nichž jeden hovoří jen česky a druhý pouze anglicky.

Angličtina a její „nenápadná“ výuka je součástí veškerých aktivit MŠ Sofia School. Používáme ji každý den, prostupuje veškeré činnosti dětí. Pobytem v MŠ Sofia School usnadníte svým dětem učení jazyka v budoucnu, děti si v tomto věku totiž jazyk osvojí bez stresu. Vnímají jazyk podvědomě, jsou ovlivněné melodií anglického jazyka a významy slov mají spojené se zážitky, ke kterým náleží. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.

Od prvního roku ve školce si dítě osvojuje cizí jazyk přirozenou formou, nejdříve poslouchá melodii jazyka, poté rozumí, pak používá jednotlivá slova, posléze věty a v posledním roce v anglickém jazyce myslí. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.
montessori školkách Praha 8Denní program
7:00 – 8:30 Příchod do školky
• spontánní hry a činnosti dětí dle jejich zájmu, individuální práce s dětmi

8:45 –11:45 Dopolední blok
• ranní rituál - vzájemné přivítání se, diskuse v komunikativním kruhu, písnička dne;
• tělovýchovná chvilka – cvičení s hudbou, jóga, pohybové hry;
• svačina
• logopedická chvilka
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování;

11:45 – 12:30 Oběd
• odchod dětí po dopoledním bloku;

12:30 – 14:15 Polední klid
• odpočinek dětí, klidové aktivity nespících dětí;
• literární nebo hudebně poslechová chvilka (čtení pohádek, příběhů na pokračování, poslech relaxační hudby);
• práce s předškoláky (celoroční program zaměřený na rozvoj logického myšlení, řeči, grafomotoriky – prostě vše, co má zvládnout předškolák),

14:15 -15:00 Odpolední blok
• svačina;
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• svačina;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování/pokračování v didakticky cílené činnosti přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní (dle počasí);
• individuální práce s dětmi dle denní nabídky;

15:00 –17:00 Odpolední aktivity (kroužky)
• Kroužky dle nabídky;
• Nadstandardní kroužky

18:00 Uzavření školy
• Odchod dětí průběžně až do uzavření školky;
• Ve třídách s česko-anglickým programem je anglický pedagog přítomen každý den a výchovně vzdělávací program je dvojjazyčný.
montessori školkyOdpolední aktivity
TANEC, RYTMIKA, DRAMAŤÁK (pro dívky i chlapce)

TVOŘIVÁ DÍLNA (keramika, malba, různé výtvarné techniky)

SPORTOVNÍ HRY ( základy individuálních i skupinových sportů), JÓGA

MUZICÍROVÁNÍ (hud. nástroj, zpěv)

IQ HRY

Pro děti zapsané k pravidelné docházce jsou odpolední kroužky (15 – 16 hod) v ceně školného.