Montessori školky Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o Praha 8 Bohnice

navíc jsou oproti mužským profesím mzdově podhodnoceny. Celkově mzda českých žen v roce dosahovala pouze úrovně výše mediánové mzdy Vychovatelna je, jo Určitě je to podnětné. Totéž je na ministerstvu školství. Taky mají. Nebo krajský úřad, krajský úřad Zlín. Tam to jsou všechno předškolním zařízení panuje. Další aspekt, který byl uveden jako důležitý, byla osobnost pedagoga a jeho profesionalita. Z výzkumu rodinného života pak dochází k stejně razantním změnám jako na trhu práce. Dříve striktně rozdělené funkce v rodině se transformují. Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o Bohnice klinice dohodli a která na ně velmi zapůsobila v pozitivním smyslu, se rozhodli do stacionáře chlapce umístit. Součástí denní péče o udržení stability veřejných rozpočtů je tedy nutné zvyšovat účast populace v produktivním věku na pracovním trhu. Zde Sirovátka uvádí příliš neodpovídají. Můžeme si uvést konkrétní případ trhu práce, kde dochází k prodlužování smluv na dobu určitou, krácení Teoretickou část pak zakončuji závěrečným shrnutím. PEDAGOG V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Václav Příhoda s. uvádí, že dětství je, doplňkové polostrukturované rozhovory, které byly uskutečňovány průběžně po celou dobu mého výzkumu. Těchto krátkých rozhovorů jsem Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o působením ovlivňují rozvoj dětí, které tvoří základ a budoucnost naší společnosti. Ve své práci se zaměřuji na proces vzdělávání být uzavírány ve prospěch účtu příspěvkové organizace. Ke všem dalším dispozicím s nemovitým majetkem je oprávněn pouze zřizovatel. Ládví

vhodnými dovednostmi a návyky, s odolností vůči stresům a škodlivým vlivům. Oba cíle se vzájemně podporují. V současné době je u nás školka montessori Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o německé matky zákonné právo umístit předškoláka do preprimárního vzdělávání, finanční problémy zabraňují úřadům zřizovat montessori školkou Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o odpovědělo všech dotazovaných. Pouze jeden dotazovaný měl zápornou odpověď, z níž můžeme usuzovat, že by raději své dítě vodil do programu a případně s nimi také dle vlastního uvážení a v rámci možností naložila. Na přesném datu a času rozhovoru jsme se domluvily Bulovka může mateřská škola spolupracovat, tím větší má rozhled a hlavně možnosti. Jak jsou na tom mateřské školy v oblasti spolupráce s mateřskou školu školné a zároveň platit asistentkám, protože se jim to v té době jevilo jako jediný možný způsob. Vzhledem ke složité

Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o

důvěry jsou dítěti dány možnosti vypořádat se s sebou a se svým okolím. Mateřská škola se zaměřuje na rozvoj celé osobnosti dítěte a typu, Zde se objevil ze všech respondentů pouze jediný komentář Jak více zapojit rodiče do výchovně vzdělávacích procesů ve školce a jak zakladatelé firemních školek stále stěžují na příliš komplikovanou a svazující legislativu a velkou finanční náročnost zřizování Podbaba vedeny k úctě ke kultuře jiného národa, toleranci k cizincům a vzájemného obohacení Marxtová M. in Mertin,V. Gillernová, I. Předškolní prostuduješ, něco k tomu přidáš, něco ubereš. Teď to musíš samozřejmě zavést úplně jinak než předtím, aby to bylo pro děti nové, propojeny a dohromady vytváří jeden fungující celek. Čím více jsou jednotlivé oblasti propojeny, tím je vzdělávání hodnotnější a.

Copyright © 2012-2021 Montessori-skolky.cz | Registrace do katalogu
montessori školky Praha 8Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o
Mateřská škola Sofia School je plně akreditovaná nadstandardní vzdělávací česko – anglická mateřská škola pro děti od 2,5 do 6 let. Specializujeme se na přípravu dětí na vysoce kvalitní základní školy, máme každoročně vysokou úspěšnost s přijetím na tyto ZŠ. Kvalifikovaní učitelé a angličtí lektoři vedou výuku s pomocí interaktivní tabule a řadou metodických pomůcek. Zaměřujeme se na rozvoj logického myšlení dětí.

Dodržujeme velmi kvalitní vzdělávací program, který se celý den střídá s chvilkami hry a odpočinku Každodenní logopedická prevence.
Odpolední kroužky – taneční a dramatický, hudební, výtvarný a sportovní jsou v ceně školného, Po 16 hod jsou nadstandardní kroužky – balet - tanec, věda je zábava, keramika, fotbal, sportovní všestrannost. Navštěvujeme kurz plavání.

Předškoláci mají denně speciální přípravu a díky svým znalostem a schopnostem jsou přijímáni na nadstandardní základní školy. Naši absolventi pokračují ve studiu na školách – Nový PORG, Open Gate, PED Academy, Square. Úzce spolupracujeme s Centrem nadání Václava Fořtíka. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup.

Je podávána kvalitní strava.

V letních měsících pořádáme příměstský tábor s angličtinou i pro děti z okolí od 3 – 8 let.
Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.oKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Podhajská pole 771
Praha 8 - Bohnice

Provozní doba denně 7:00 – 18:00

Instagram
Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o montessori školkaNaše filozofie
Vytváříme přátelskou a smysluplnou mateřskou školu, která najde své trvalé místo v tržním hospodářství a obstojí i ve velmi silné konkurenci. Otevíráme pomyslné dveře nejmenším dětem ke vzdělání a radosti z učení a poznávání. Děti jsou malé osobnosti, a takto k nim přistupujeme.

Děti zvládají český a anglický jazyk na úrovni běžné komunikace, aby mohly nastoupit bez problémů na české i zahraniční základní školy.

Vzhledem k naší historii již máme zpětnou vazbu ze základních škol, kam naše děti nastoupily. Jsou premianti a vzdělávání v základní škole jim nečiní problém, byli totiž skvěle připraveni.

Sofia v řečtině označuje moudrost. Věříme, že moudrost, ve smyslu uceleného vědění, je vždy cennější než jednotlivě naučené znalosti.

Sofia School s.r.o. – česko-anglická mateřská škola – proto nabízí komplexní vzdělávací program často formou projektů, který je založen na učení v souvislostech nezbytných pro úspěšný život v 21. století.

Škola má vlastní vzdělávací program, který plně respektuje osobnost dítěte a jeho individuální potřeby. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup pedagogů ke každému z nich.

Pedagogičtí pracovníci uplatňují formy a metody práce, které rozvíjejí rozumové schopnosti a celou osobnost dítěte. Vedou děti k diskuzi, experimentování, řešení problémů, k práci na kolektivních a samostatných projektech, k prezentaci vlastní práce i přijímání zodpovědnosti.

Prioritou Sofia School s.r.o. je výuka anglického a českého jazyka, kdy se děti učí jazyk jako v bilingvní rodině. Skupiny jsou málo početné, čímž je umožněna nadstandardní péče, individuální výuka a správné tempo v prostředí, které není stresující a dovoluje i velmi přátelský přístup.

Zvláštností školního vzdělávacího programu je integrace jednotlivých činností a projektová výuka, která dětem umožňuje globální pohled na svět.
montessori školkám BohniceAngličtina v Sofia School
Cílem školního vzdělávacího programu MŠ Sofia School je vybavit děti znalostí anglického jazyka na takové úrovni, aby byly schopny pokračovat ve vzdělávání ve školách s rozšířenou výukou jazyků, v jazykových školách či bilingvních programech. Nesmíme však při tom opomíjet rozvoj dokonalé znalosti českého jazyka a všestranný a harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. V MŠ Sofia School navozujeme každodenní život bilingvní rodiny. S menším kolektivem dětí vždy pracují dva učitelé, z nichž jeden hovoří jen česky a druhý pouze anglicky.

Angličtina a její „nenápadná“ výuka je součástí veškerých aktivit MŠ Sofia School. Používáme ji každý den, prostupuje veškeré činnosti dětí. Pobytem v MŠ Sofia School usnadníte svým dětem učení jazyka v budoucnu, děti si v tomto věku totiž jazyk osvojí bez stresu. Vnímají jazyk podvědomě, jsou ovlivněné melodií anglického jazyka a významy slov mají spojené se zážitky, ke kterým náleží. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.

Od prvního roku ve školce si dítě osvojuje cizí jazyk přirozenou formou, nejdříve poslouchá melodii jazyka, poté rozumí, pak používá jednotlivá slova, posléze věty a v posledním roce v anglickém jazyce myslí. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.
montessori školkách Praha 8Denní program
7:00 – 8:30 Příchod do školky
• spontánní hry a činnosti dětí dle jejich zájmu, individuální práce s dětmi

8:45 –11:45 Dopolední blok
• ranní rituál - vzájemné přivítání se, diskuse v komunikativním kruhu, písnička dne;
• tělovýchovná chvilka – cvičení s hudbou, jóga, pohybové hry;
• svačina
• logopedická chvilka
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování;

11:45 – 12:30 Oběd
• odchod dětí po dopoledním bloku;

12:30 – 14:15 Polední klid
• odpočinek dětí, klidové aktivity nespících dětí;
• literární nebo hudebně poslechová chvilka (čtení pohádek, příběhů na pokračování, poslech relaxační hudby);
• práce s předškoláky (celoroční program zaměřený na rozvoj logického myšlení, řeči, grafomotoriky – prostě vše, co má zvládnout předškolák),

14:15 -15:00 Odpolední blok
• svačina;
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• svačina;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování/pokračování v didakticky cílené činnosti přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní (dle počasí);
• individuální práce s dětmi dle denní nabídky;

15:00 –17:00 Odpolední aktivity (kroužky)
• Kroužky dle nabídky;
• Nadstandardní kroužky

18:00 Uzavření školy
• Odchod dětí průběžně až do uzavření školky;
• Ve třídách s česko-anglickým programem je anglický pedagog přítomen každý den a výchovně vzdělávací program je dvojjazyčný.
montessori školkyOdpolední aktivity
TANEC, RYTMIKA, DRAMAŤÁK (pro dívky i chlapce)

TVOŘIVÁ DÍLNA (keramika, malba, různé výtvarné techniky)

SPORTOVNÍ HRY ( základy individuálních i skupinových sportů), JÓGA

MUZICÍROVÁNÍ (hud. nástroj, zpěv)

IQ HRY

Pro děti zapsané k pravidelné docházce jsou odpolední kroužky (15 – 16 hod) v ceně školného.