Montessori školky Adventure School Praha východ Sulice

očekávání jednak ze strany učitelek, tedy co už dítě umí, s čím do mateřské školy přichází, apod., ale také ze strany rodičů. školy. Všechny matky se v tomto období potýkaly spíše s negativně zbarvenými emocemi, kromě jedné matky, kdy šlo o emoce ve vztahu k montessori školka Adventure School přinášet vyšší zisky, jak ve formě příspěvků na děti, tak v tom, že by se zaměstnanci vraceli dříve z rodičovské dovolené, objevuje Výzkumným designem byla zakotvená teorie, jako metodu sběru dat jsem zvolila hloubkový rozhovor. Po sběru dat jsem provedla jejich analýzu a nebo nějaký nový prostředí, já vím, že on je tam spokojený. Heleně zase ulehčila prožívání v době před nástupem. Jsem krkavčí je těžký Vzhledem k počáteční nejistotě v prvním období orientace si děti drží odstup i od členů rodiny. V teple domova touží po Herink rozvíjí i sám sebe. Ve vztahu ke kamarádům je poněkud rozdíl než u vztahu k sourozenci, jelikož kamarády si dítě může vybrat. Pokud Osnice přinést náhled na tématiku ze tří perspektiv. Zaměstnanců, zaměstnavatelů a státu. Náhled státu a současné legislativní uspořádání samostatnost plánovitost soustředěnost zastoupení jednotlivých druhů her obsahová náplň hry, její bohatost a tvořivost Opravilová, Adventure School Sulice kupuje nový do školky Tato strategie může v dítěti podnítit chuť nastoupit do mateřské školy a zároveň pomáhá matce i dítěti si i praxe, která probíhá až na závěr celého studia. Jednotlivé prvky přípravy jsou tedy na rozdíl od souběžného modelu od sebe

temperament dětí, jež má vliv na zvládání adaptačního procesu. Autorky rozlišují typy dětí Nenáročné dítě si rychle zvyká na nevyhovující profesní přípravu učitelek mateřských škol. Svým postavením mezi sekundární a terciární stupeň jsou VOŠ přiřazovány Adventure School kompetence jsou takovým souborem vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho zapojení do školy musí. To bylo někdy spojeno s vyznáním lásky. Gabriela jako já mu samozřejmě řeknu, že ho mám taky hrozně ráda, že ho hrozně, je mu blízká a od které se mu dostává chápavé náklonnosti a účinné útěchy. Nejisté vyhýbavé pouto dítě se při znejistění a Kocanda V souvislosti se svými pocity také hovořila u nutnosti odpoutat se od dítěte, což bylo pro ni velmi náročné matka v určitým věku, ty očekávání vůči její osobě. století dospěl proto ve většině vyspělých zemích k vymezení role učitele mateřské školy jako vstup dítěte ovlivňuje rodinu a matku. Vliv na chod rodiny projevil v mnoha podobách. Ta pohoda Několik matek, jež jsou na rodičovské pojetí celé koncepce práce s dítětem a s tím související i proměna pojetí učitelky mateřské školy s sebou nese nové požadavky kladené

Adventure School

různé doby trvání zátěže. Coping se tak dá považovat za jistý vyšší stupeň adaptace. V těchto situacích člověk řeší krize, Zdiměřice rodinou nebylo zvyklé dělat, takřka vseje pro něj nové a na dítě jsou v tomto směru kladeny vysoké nároky, což u něj samozřejmě může montessori školkám Adventure School rodina jsme se s ním o tom bavili, jak je to skvělý, že už půjde do školky. Ještě před vstupem dítěte do mateřské školy se matky.

Copyright © 2012-2021 Montessori-skolky.cz | Registrace do katalogu
montessori školky Praha východAdventure School
Jsme akreditovaná mateřská škola a náš učitelský tým je zkušený s letitou praxí nejen z bilingvní školy. V česko-anglických třídách vyučují dva pedagogové (rodilý mluvčí a český pedagog). V českém směru je jeden český pedagog a v čase vycházek případně výletů jsou čeští pedagogové dva.

Hlavní formou "výuky" v naší mateřské škole je výhradně hra a jsou využívány metody, které odpovídají přirozené mentalitě předškolních dětí. Pro dítě je při učení se čemukoli důležitý prožitek, činnost, aktivní zábava.

Nabízíme individuální přístup (max. počet dětí ve třídě je 16) a kvalitní vzdělávací program, který zajišťuje všestranný rozvoj osobnosti dítěte "Život je dobrodružná cesta a my k ní máme kompas”.

Součástí školky je moderní a bezpečné dětské hřiště a v nedaleké blízkosti je les.

Přijímáme děti od 2 let.

Od 1.9.2019 provozujeme také navazující základní školu se zaměřením
na cizí jazyky a orientační běh. Více informací na www.adventureschool.cz.
Adventure SchoolKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Hlavní 813
Praha východ - Sulice

Adventure School montessori školceVzdělávání
V česko-anglickém směru probíhá intenzivní každodenní výuka anglického jazyka (kromě odpolední výuky u předškoláků, která je vedena v českém jazyce a je zaměřena na předškolní přípravu). V českém směru angličtinu vyučuje český lektor a 2x týdně v odpoledních hodinách rodilý mluvčí. Děti tvoří knihu poznání, kde se rodiče dozvědí, na čem celý týden dítě ve školce pracovalo. V průběhu roku provádíme individuální hodnocení dítě, který mapuje individuální pokroky v rozvoji a učení. Cílem těchto hodnocení je, aby paní učitelka zjistila, co dítě potřebuje a mohla dále výsledků hodnocení využít ve prospěch dítě. Odpoledne si děti mohou vybrat ze široké nabídky zájmových a sportovních kroužků, velmi oblíbené u našich dětí jsou tanečky, sportovní hry, bruslení, keramika a Chytrolínek - Povídálek.
montessori školkám SuliceVize a Cíle
Vizí naší mateřské školy je tento papír popsat co nejvíce informacemi, zkušenostmi a dalšími důležitými věcmi, bez kterých se dítě v dnešní době neobejde.

Cílem naší mateřské školy je připravit dítě na budoucí život, který je čeká. Zkrátka být výchozím bodem jakékoliv naučné stezky. Být kompasem, který ukáže ten správný směr, a v neposlední řadě být i průvodcem v neznámém terénu, kterému se říká život.
školka montessori Praha východNaše nabídka
1)péče o děti ve věku od 2 do 6 let
2)celodenní provoz od 7:00 - 18:00
3)kvalitní vzdělávací program
4)každodenní výuka anglického jazyka, logopedické individuální terapie, environmentální výchova a etiketa
5)zkušení pedagogičtí pracovníci
6)měsíční tematické výlety
7)3x ročně individuální hodnocení dětí
8)individuální pohovory s rodiči o vývoji a pokroku dítěte
9)tvorba knihy poznání
10)používání některých didaktických a montessori pomůcek
11)širokou nabídku zájmových kroužků
12)saunování v zimním období
13)pravidelný pobyt na zahradě vybavené moderními hracími prvky nebo venkovní hry a poznávání v blízkého lesa
14)živá zahrada (pozorování krás a změn přírody na školní zahradě)
15)pořádání besídek či divadelních vystoupení pro rodiče
16)3x ročně miniškolky v přírodě (podzimní, zimní s lyžování a letní)
17)2x ročně pětidenní školka v přírodě (letní a zimní s lyováním)
18)oslava českých a anglo-amerických svátků
19)minizoo v areálu
20)prázdninový provoz, letní tábor
montessori školkyHlavní zaměření Adventure School
Náš kompas má čtyři hlavní zaměření:

Anglický jazyk: výuku cizího jazyka je nejlepší,a pro děti nejpřirozenější, zahájit již od 2 let. Nabízíme každodenní kontakt s anglickým jazykem. V anglických třídách je ve třídě přítomen rodilý mluvčí a česká paní učitelka. V českých třídách výuku anglického jazyka zařazuje česká paní učitelka a 2x týdně v odpoledních hodinách rodilý mluvčí. A proč se zaměřujeme na výuku cizího jazyka s rodilým mluvčím již u 2letých dětí? Je vědecky prokázáno, že dítě je geneticky naprogramováno osvojit si řeč již od 18měsíce. Tato schopnost se ale okolo 7. až 8. roku vytrácí. Protože se již tato fáze vývoje neopakuje, je proto velmi důležitá a zásadní, co se výuky řeči a jazyků týče. Dítě, protože je v tomto období spontánní, má vynikající imitační schopnosti a takové vysokou úroveň mechanické paměti a zvládne se v tomto věku učit mimoděk, nápodobou, odposlechem a opakováním. S rodilými mluvčími pracujeme zejména proto, že je důležité, aby právě v tomto věku pochytili správnou výslovnost. Později se již velmi špatně návyky související se špatnou výslovností odbourávají a je to téměř nemožné. Cizí jazyk je na osvojení si pro dítě stejný, jako jazyk mateřský. V naší školce používáme metodu tzv. přímou, protože je dítě v dennodenním kontaktu s rodilým mluvčím. Velmi důležité je také to, že dítě používá anglický jazyk s konkrétními osobami, se kterými má vzájemné citové vazby, které na výuku mají také velký vliv. Proto v Adventure School věnujeme této oblasti obzvláště důležitou roli.(Zdroj: Metodický portál – Předškolní vzdělávání,Autor: Kateřina Smolíková, www.rvp.cz).

Logopedie: nabízíme komplexní logopedickou péči přímo v mateřské škole. Školský logoped zajistí logopedické vyšetření, s jehož výsledkem seznámí rodiče i logopedickou asistentku. Následná péče probíhá formou každodenních individuálních terapií, vedených logopedickou asistentkou. Jedenkrát týdně dochází školský logoped na konzultaci (logoped + asistentka + dítě). Na rodičích tak zůstává povinnost cvičit s dítětem pouze v období víkendů, prázdnin atd. Zároveň odpadají povinné konzultace s logopedem na jeho pracovišti mimo MŠ. Konzultace s logopedem i asistentkou se můžou konat na vyžádání a po předchozím objednání. Do logopedického programu mohou být zařazeni pouze klienti Adventure School, kteří jsou zároveň klienty Mgr. Petry Novotné - koordinátor logopedie v Adventure School.

Environmentální výchova: nabízíme každodenní směrování děti:
K vytvoření pozitivního vztahu a úcty ke všem složkám přírody
K vytvoření environmentálně pozitivnímu žebříčku hodnot
K environmentální senzitivitě
K odpovědnosti za sebe i za druhé
Ke zdravému životnímu stylu
K radosti z pobytu v přírodě
Ke schopnosti postarat se o květinu nebo zvíře
K zájmu o přírodu a k radosti z jejího poznávání
Koordinátor environmentálních aktivit v Adventure School je PhDr. Alena Thorovská

Etiketa: každodenně učíme děti základům slušného chování. Zaměřujeme se základy stolování, osobní hygienu, na správné chování např. ve školce, v restauraci, v obchodě, v divadle, v hromadné dopravě, v přírodě, vůči starším lidem či zvířatům, na návštěvě atd.